Regulamente admitere 2015 - Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş Video 2013 - UPM
Acte necesare la înscriere

Acte necesare la înscriere - 2015

      Studii universitare de licenţă

      Studii universitare de masterat

      Studii universitare de doctorat

  Studii universitare de licenţă

   

  ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
  Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor depune:

  • cererea de înscriere tip în care vor preciza opţiunile pentru programele de studii de licenţă în ordinea preferinţelor, atât pentru locurile finanţate de la bugetul de stat cât şi în regim cu taxă;
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (însoţită de adeverinţă de la locul unde a fost depus originalul) în situaţia înscrierii la mai multe linii de concurs;
  • atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate de cetăţenii statelor membre ale Uniuni Europene, ale statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene (art.8 şi art.9 din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.3165/2015);
  • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de M.E.C.Ş. pentru toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română (art.11 din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.3165/2015) – pentru cetăţenii străini;
  • foaia matricolă, în original sau copie legalizată, în situaţia înscrierii la mai multe linii de concurs;
  • certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie (boli cronice);
  • diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze a doua facultate;
  • două fotografii tip buletin;
  • o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, precum şi modul de finanţare (de la bugetul de stat, taxă) pentru studenţii care doresc să urmeze în paralel două domenii de studiu;
  • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (candidaţii care participă simultan la concursul de admitere pentru două sau mai multe linii de concurs vor achita taxa de admitere separat pentru fiecare dintre acestea);
  • dovada care să ateste scutirea de taxă de admitere, pentru candidaţii care se încadrează în prevederile de la art. 35 din prezenta metodologie, art.12 alin.3 din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.3165/2015);
  • copie buletin identitate/carte identitate şi document de călătorie (pentru candidaţii din Uniunea Europeană, statele aparţinând Spaţiului Economic European) şi paşaport pentru candidaţii din alte state;
  • dosar plic (obligatoriu)

   

  Studii universitare de masterat

  ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

  Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor depune:

  • cererea de înscriere (formular tip);
  • diplomă de licenţă/echivalentă sau adeverinţă de licenţă, în original sau copie legalizată (în cazul în care se înscriu la mai multe programe de studii);
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, copie legalizată;
  • atestat de recunoaştere a studiilor efectuate de cetăţenii statelor membre ale Uniuni Europene, ale statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene;
  • foaia matricolă / suplimentul la diploma de licenţă, copie legalizată (mai puţin pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în 2015);
  • certificat de competenţă lingvistică, în original sau copie legalizată;
  • certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • copie buletin de identitate/carte de identitate şi document de călătorie (pentru candidaţii din Uniunea Europeană, statele aparţinând Spaţiului Economic European) şi paşaport pentru candidaţii din alte state, în copie;
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie (boli cronice);
  • două fotografii tip buletin;
  • o adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand, precum şi modul de finanţare (de la bugetul de stat, taxă) pentru studenţii care doresc să urmeze în paralel două programe de masterat;
  • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (candidaţii care participă simultan la concursul de admitere pentru două sau mai multe linii de concurs/programe de studiu de master vor achita taxa de admitere separat pentru fiecare dintre acestea);
  • dovadă care să ateste scutirea de taxă de admitere, pentru candidaţii care se încadrează în prevederile de la art. 33 din regulament;
  • dosar plic (obligatoriu).

   

  Studii universitare de doctorat

  ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

  Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor depune un dosar-plic cu următorul text pe copertă:

  Universitatea  “Petru Maior” din Târgu-Mureş
  Domeniul de doctorat :
  Numele, initiala tatălui, prenumele:
  Numărul de telefon la care poate fi contactat candidatul, pe parcursul
  desfăşurării concursului (fix sau/şi mobil)

   

  Dosarul cuprinde următoarele documente:

   • fişa de înscriere a candidatului (fişă tip);
   • certificatul de naştere (copie legalizata);
   • certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea    numelui (copie legalizată);
   • diploma de bacalaureat (copie legalizată);
   • diploma de licenţă (copie legalizată);
   • foaia matricolă sau anexa la diploma de licenţă (copie legalizată);
   • diploma de studii aprofundate, de master sau de studii postuniversitare de  specializare (copie legalizată);
   • foaia matricolă sau anexa la diploma de master (copie legalizată);
   • certificatul de competenţă lingvistică (copie legalizată);
   • curriculum vitae şi lista de lucrări publicate;
   • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
   • copie după actul de identitate.

   .

    

masterat
MANAGEMENTUL SISTEMELOR CALITĂŢII

Am fost student la UPM

Horatiu MOCIAN

masterand la Imperial College London

Actualmente sunt student la Imperial College London, una din cele mai bune universităţi tehnice din lume. În anul II de facultate am avut ocazia de a studia 3 luni în Irlanda, prin intermediul unei burse Erasmus. A fost o experienţă extraordinară, atât pe plan profesional, cât şi personal. Am putut lua contact cu un sistem de învăţământ diferit de al nostru. Dar, pentru mine, ca şi pentru mulţi colegi de generaţie, rampa de lansare a fost Universitatea „Petru Maior”. Nivelul studiilor propuse la „Petru Maior”este la fel de ridicat ca la orice altă universitate mare din Europa. În concluzie, pot să vă spun că dacă doriţi cu adevărat şi munciţi pentru idealurile voastre, la Universitatea "Petru Maior" vi le puteţi apropia sau chiar atinge.

Cursuri postuniversitare

ASIC - Cursuri postuniversitare de antreprenoriat

Despre UPM...

prof. dr. MICHEL LABORI

“J'ai été impressionné par la solennité du lieu et l'accueil chaleureux des autorités universitaires. Mon intervention a permis un échange de qualité avec les étudiants qui ont posédes questions pertinentes. La réputation de Târgu-Mureş vient également de son système hospitalier avec le premier service d'urgence créé dans le pays et le premier centre national de cardiologie. Ma première impression a donc été celle d'une ville active et dynamique. L'Université “Petru Maior” m'a beaucoup impressionné. Son administration est très efficace avec le recteur Liviu Marian, le pro-recteur vasile Bolos, le pro-recteur Enăchescu, le chancelier Cornel Sigmirean, le doyen Iulian Boldea. J'ai été frappé par le professionalisme des services administratifs pour l'accueil des étudiants et la résolution de leurs problèmes, en particulier pour les échanges internationaux,”

prof. univ. dr. KEITH HITCHINS

Universitatea Urbana, Illinois “Am asistat la susţinerea tezelor de licenţă şi am fost plăcut impresionat de nivelul superior de pregătire a studenţilor, atât ca pregătire de specialitate cât şi în ce priveşte cunoaşterea limbii engleze.”

prof. univ. dr. JEAN-CLAUDE MILLION

Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg “În puţine universităţi am văzut dinamismul şi deschiderea europeană pe care le-am întâlnit la Universitatea Petru Maior”.